KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13

Szanowni Państwo,


1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Rzeczoznawca Majątkowy mgr Wojciech Deska, z siedzibą ul. Ludwika Zamenhofa 4/46, 81-218 Gdynia, posiadający NIP: 841-113-13-11, REGON: 771282636 (dalej: Administrator)


3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Administratora;


4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • przygotowania oferty, realizacji procesów handlowych i usług;
 • niezbędnych do realizacji zamówienia, zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;
 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie i dochodzenie roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług;


5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia oraz realizacji zamówienia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora i będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

 • do czasu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi;
 • zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych;
 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją zlecenia/umowy, z którym związane jest przetwarzanie danych osobowych,


6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez Administratora;


7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych - innym podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;


8. Informujemy, że Administrator nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów;


9. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez Administratora monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, informujemy, że Administrator zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów Administratora oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

10. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej, tylko w sytuacji, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.

 

12. Przebywając na terenie zakładu Administratora zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

13. Przysługuje Państwu prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego.


14. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres Administratora: 81-218 Gdynia, ul. Ludwika Zamenhofa 4/46, z dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


15. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, mogą być jednak przekazywane w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.


16. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. 

Czytaj więcej